0 Aanvragen 0 cart

Gegevensbescherming

Wij zijn verheugd over uw bezoek aan onze website en uw interesse in Roto en in onze producten en diensten. Om veilig en aangenaam door onze website te kunnen navigeren, nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke verwerking ervan heel ernstig.

Via deze aanwijzingen inzake gegevensbescherming willen wij u dan ook informeren wanneer wij welke gegevens opslaan en voor welke doeleinden wij die gebruiken - uiteraard steeds met inachtneming van de geldende privacyvoorschriften.

Contactgegevens van de verantwoordelijke

De producten die via deze website worden gedistribueerd, worden aangeboden door de

Roto Frank Professional Service GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Duitsland
vertegenwoordigd door de zaakvoerder
Dr. Christian Faden

De distributiemaatschappij is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die daarop betrekking hebben.

Voor de terbeschikkingstelling van de website is ist die Roto Frank Professional Service GmbH verantwoordelijk.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Aanvragen moeten telkens volgens verzending aan een van de bovenstaande adressen met de extra vermelding "Verantwoordelijke gegevensbescherming" worden verzonden.

Fundamentele informatie

Zodra u onze webpagina's opent, registreren onze webservers automatisch gegevens. Zo onder andere het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de ISP, het IP-adres, de website vanwaar u ons bezoekt, de pagina's die u bij ons bekijkt en de datum en duur van uw bezoek. Sommige van deze gegevens worden in cookies opgenomen, die op uw Client worden opgeslagen. Dat is nodig om de geselecteerde producten tijdelijk te kunnen verzekeren en om het aanmeldbereik te kunnen gebruiken.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze website worden uw persoonsgegevens om deels verschillende wettelijke redenen verwerkt.

Indien de verwerking van persoonsgegevens vereist is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan onze onderneming is onderworpen, dient Art. 6 lid 1 onder c AVG als wettelijke basis.

Website algemeen

Voor de verwerking van de gegevens die verzameld worden zodra u de website oproept, bestaat de mogelijkheid om u de website te kunnen weergeven. De wettelijke basis is ons gerechtigd belang conform Art. 6 lid 1 onder f AVG. Ons belang bestaat erin dat wij u de inhoud van deze website kunnen presenteren.

Polyfill

We werken met een Java-scriptcode van de firma The Financial Times Ltd (Number One Southwark Bridge, London, SE1 9HL, Great Britan). Wanneer u in uw browser JavaScript activeert en er geen Java-Script-Blocker geïnstalleerd is, worden uw browser en eventuele persoonsgegevens aan polyfill.io doorgestuurd. Dit omvat gegevens zoals browsergegevens, verbindingsdetails en deze website. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Polyfill. Om de uitvoering van Java-scriptcode door polyfill.io volledig te verhinderen, kunt u een Java-Script-Blocker installeren (bijv. https://www.noscript.net/).

Bestellingen

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons geldt Art. 6 lid 1 onder b AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor de uitvoering van maatregelen die aan de overeenkomt voorafgaan.

Contact en contactformuliervan de reserveonderdeelservice

U kunt steeds contact met ons opnemen via ons e-mailadres of via het contactformulier. Alle persoonsgegevens die u ons op die manier bezorgt, worden alleen gebruikt voor het door u beoogde doel. Met andere woorden: wat betreft de wettelijke basis kan het gaat om Art. 6 lid 1 onder a, b of f AVG. Ons gerechtigd belang bestaat erin dat wij uw aanvraag willen verwerken.

Indien wij via ons contactformulier gegevens opvragen die niet vereist zijn om contact met u te kunnen opnemen, hebben wij deze steeds als optioneel aangeduid. Met deze gegevens trachten wij uw aanvraag concreet te maken en ze optimaal te verwerken. Iedere mededeling van dergelijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, dus met uw akkoord. Indien het gaat om gegevens over communicatiekanalen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), beschouwen wij dit als uw toestemming dat wij u eventueel via dit communicatiekanaal mogen contacteren om uw aanvraag te beantwoorden.

Cookiebot

Dit betekent ook dat wij u de keuze laten om te beslissen welke cookies worden geplaatst en welke gegevens wij zo ontvangen. Hiervoor werken wij met Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (Cookiebot).

Wij houden rekening met uw voorkeuren en verwerken gegevens uitsluitend voor marketing-, analyse- en personaliseringsdoeleinden als u hiermee akkoord gaat door op ‘Akkoord en doorgaan’ te klikken. Uw toestemming betreft het domein ftt.roto-frank.com. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Klik voor meer informatie over de cookies en de keuzemogelijkheden op de knop ‘Meer informatie’. Vermeld uw toestemmings-identificatie en de datum wanneer u ons met betrekking tot uw toestemming contacteert..

Meer informatie over de manier waarop we met de meegedeelde gegevens omgaan, vindt u in de privacyverklaring van Cookiebot.

U kunt de verwerking van uw gegevens door Cookiebot ook verhinderen door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of een Script-Blocker zoals bijv. https://noscript.net/ in uw browser te installeren. Bij deactivering van JavaScript kunnen wij uw voorkeuren echter niet meer registreren.

In geval van akkoord verwerken wij uw persoonsgegevens op basis hiervan en conform Art. 6 lid 1 onder a AVG.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Wij willen u een optimale gebruikerservaring op onze website bieden en gebruiken daarom verschillende cookies. Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk om de website weer te kunnen geven. Andere cookies zijn bedoeld om deze website en uw ervaring te verbeteren. Wij houden hierbij rekening met uw voorkeuren en verwerken gegevens uitsluitend voor marketing-, analyse- en personaliseringsdoeleinden als u hiermee akkoord gaat door op ‘Akkoord en doorgaan’ te klikken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Klik voor meer informatie over de cookies en de keuzemogelijkheden op de knop ‘Meer informatie’.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. Wettelijk kunnen wij cookies op uw apparaat opslaan wanneer deze voor de werking van de website absoluut noodzakelijk zijn. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. Op deze website worden verschillende soorten cookies gebruikt. Enkele cookies worden geplaatst door externe partijen die op onze pagina's zijn opgenomen.

Gegevensoverdracht naar andere bedrijven binnen de Roto-groep

Uw gegevens worden in principe niet doorgestuurd naar externe partijen buiten de Roto-groep, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn of indien deze gegevens vereist zijn voor de uitvoering van contractuele afspraken of indien u dergelijk doorsturen eerder uitdrukkelijk hebt toegestaan.

Gegevensoverdracht aan externe dienstverleners (opdrachtverwerkers)

Uw gegevens worden doorgestuurd aan dienstverlenende partners indien zijn in opdracht van ons actief zijn en Roto ondersteuning bij de realisatie van uw diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens door dienstverleners die voor ons actief zijn, vindt plaats in het kader van de orderverwerking conform Art. 28 AVG. Indien externe dienstverleners met uw persoonsgegevens in contact komen, hebben wij via juridische, technische en organisatorische maatregelen alsook via regelmatige controles verzekerd dat ook zij de geldende privacyvoorschriften naleven.

Op deze website kunt u betalingen uitvoeren via de betalingsdienst EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Straße 10–12, 50668 Keulen, Duitsland (EVO). De volgende betalingsmethodes worden via EVO verwerkt: PayPal, Mastercard, VISA, giropay. Daarbij worden aan EVO ook persoonsgegevens doorgestuurd zoals naam, bankrelatie of kredietkaartnummer. Deze verwerking is noodzakelijk voor de controle en afhandeling van de betalingsinstructie, die tot naleving van de door u met ons afgesloten overeenkomst wordt opgesteld. Wettelijke basis is Art. 6 lid 1 onder b AVG. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van EVO op: https://www.evopayments.eu/datenschutz/<br/> Om de goederen te kunnen verzenden, bezorgen wij uw postadres aan een expediteur.

Wissen van gegevens en duur van opslag

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doel voor de opslag vervalt. Verdere opslag kan nog plaatsvinden wanneer dat voorzien werd door de Europese of nationale wetgevers in verordeningen, wetten of andere voorschriften van de Europese Unie waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Blokkering of schrapping van de gegevens gebeurt ook wanneer een door de vermelde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij de verdere opslag van de gegevens vereist is om een overeenkomst te kunnen afsluiten of naleven.

Rechten van de betrokkenen

Wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokkene zoals bepaald in de AVG en beschikt u over de volgende rechten ten opzichte van een van de bovenvermelde verantwoordelijken.

Recht op informatie

U kunt ons om bevestiging vragen dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, door ons worden verwerkt. Wanneer we gegevens van u hebben verwerkt, beschikt u over verdere rechten op informatie zoals vermeld in artikel 15 AVG.

Recht op rectificatie

Zijn de gegevens die we over u hebben geregistreerd, niet correct of onvolledig, dan kunt u van ons onmiddellijke correctie volgens Artikel 16 AVG eisen.

Recht op beperking van de verwerking

Volgens de voorwaarden van Artikel 18 AVG kunt u bovendien in bepaalde omstandigheden ook beperking van verwerking eisen voor de persoonsgegevens die op u betrekking hebben..

Na dergelijke beperking mogen uw gegevens alleen met uw toestemming of met het oog op uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of omwille van een belangrijk publiek belang van de Unie of een Lidstaat worden verwerkt. Wij informeren u voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op schrapping

Indien zich een van de redenen uit Artikel 17 lid 1 AVG stelt, kunt u van ons de onmiddellijke schrapping eisen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, tenzij er een uitzondering op de schrappingsplicht bestaat volgens Artikel 17 lid 3 AVG.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Daarenboven hebt u volgens Artikel 20 AVG het recht om van ons de persoonsgegevens over u in een machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens zonder hindering aan een andere verantwoordelijke te bezorgen, voor zover de voorwaarden volgens Artikel 20 lid 1 onder a AVG zich stellen, of te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke doorsturen, voor zover dit technisch haalbaar is en daardoor geen vrijheden en rechten van andere personen in het gedrang komen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die vereist is voor de uitvoering van een opdracht in het openbaar belang of voor uitvoering bij overmacht.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om op ieder ogenblik ten overstaan van een van de bovenvermelde verantwoordelijken bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben volgens Art. 6 lid 1 onder a of f AVG.

Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet langer, tenzij bepaalde redenen ter bescherming voor de verwerking prioritair zijn ten overstaan van uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking bedoeld is om wettelijke claims geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op bezwaar bij de toezichthoudende instantie

U hebt op elk ogenblik, onverminderd een anderszins administratieve of juridische rechtsbijstand, het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar u verblijft, werkt of waar de beweerde inbreuk heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Deze opgestelde privacyverklaring wordt continu aangepast in het kader van de verdere uitbouw van het internet of van ons offerte. Wijzigingen worden u tijdig op deze website meegedeeld. Om op de hoogte te blijven van de actuele stand van onze bepalingen inzake gegevensbescherming, dient u deze website regelmatig te bezoeken.

 

Voer ten minste 4 tekens in uw zoekopdracht in.